Концепція діяльності НВО «Загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4 - Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнівської молоді" Обухівської міської ради Київської області

Актуальність

Молоду незалежну українську державу мають будувати, оберігати і захищати національно свідомі, віддані Батьківщині патріоти.

Процес становлення держави проходить з великими труднощами, помилками. Саме недостатня чисельність політично і фахово підготовлених патріотів у владних структурах усіх рівнів породила негаразди у нашому суспільстві, призвела до нехтування допризовною підготовкою, системою військово-патріотичного виховання молоді.

Поступово приходить розуміння пріотитетності цих напрямків роботи, але багато років "експериментів" позначилися на стані навчально-матеріальної бази закладів освіти, міністерських навчальних планах, ставленні керівників та педагогічних працівників шкіл до військово-патріотичного виховання.

Духовна порожнеча, розмитість і невизначеність ідейних орієнтирів, незадовільна фізична підготовка, низький рівень соціальних мотивів готовності боронити свою Вітчизну - ось що ми маємо в результаті недооцінки цих вагомих напрямків роботи з молоддю.

Кардинальні історичні зміни, що їх на сьогоднішній день зазнає Україна, впливають на всі аспекти суспільного життя і, передусім, - на конкретного громадянина, його свідомість і самовизначення.

Багато чого вдалося досягти за роки незалежності, але накопичились і суттєві проблеми. Назріла нагальна потреба розроблення і впровадження в житя нової концепції військово-патріотичного виховання, яка базуватиметься на національно-історичних традиціях українського народу. А також створення центрів військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді.

Підтвердженням важливості цього питання є те, що прийнято цілий ряд документів державного значення, зокрема,

· Указ Президента України №744/2014 від 28.08.2014 "Про невідкладні заходи щодо захисту україни та зміцнення її обороноздатності",

· Постанова Верховної Ради України від 17.04.2014 №1220-VII "Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України",

· протокольне рішення наради від 18.09.2014 під головуванням Віце-прем'єр міністра України Сич О.М. щодо питаннь національно-патріотичного виховання учнівської молоді,

· Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1234 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України",

· Наказ міністерства освіти і науки України №1232 від 27.10.2014 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді"

які в комплексі передбачають формування національної свідомості, почуття гідності, честі, поваги до історії свого народу, любов до рідного краю.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості цінністного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральною, за змістом, життєвої позиції.

Військово-патріотичне виховання- цілеспрямований, організований процес формування готовності юнаків старшого шкільного віку до строкової військової служби в Збройних Силах України. Його зміст визначається Конституцією, Законами України, військовою присягою та військовими статутами.

Мета діяльності

Метою діяльності Центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнівської молоді є виховання різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвідченого, життєво компетентного громадянина, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, готового стати на захист своєї Вітчизни.

Основні завдання

· Ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони здоров'я,

· набуття знань про функції Збройних Сил України, їхні характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки; здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни;

· формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни, надання першої медичної допомоги;

· підготовка учнів до захисту Вітчизни, підвищення престижу військової служби, професійна орієнтація старшокласників щодо служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством;

· виховання громадянина України на яскравих прикладах героїчного минулого країни, Київщини, Обухівщини, формування в учнів поваги до Конституції, державних символів України, почуття патріотизму, власної гідності, дисципліни, клективізму, відповідальності, свідомого ставлення до своїх обов'язків;

· розвиток військово-шефської роботи, взаємозв'язок з Радами ветеранів, білоцерківськими військовими частинами, військовим комісаріатом, міськими лікарнями, військовим шпиталем, Товариством Червоного Хреста;

· формування здорового способу життя вихованців, свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

· формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутрішньополітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;

· створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;

· створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку учнів.

Організація навчально-виховного процесу

Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки учнівської молоді (далі НВО) проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-тренувальну роботу в рамках предмета "Захист Вітчизни" відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, вимог навчальної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

Мережа міжшкільних груп Центру для вивчення предмета "Захист Вітчизни" формується з урахуванням контингенту юнаків та дівчат 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста за рахунок переданих ними годин, передбачених у робочих навчальних планах на предмет "Захист Вітчизни", та затверджується управлінням освіти і науки Обухівської міської ради.

Зарахування юнаків та дівчат 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста до НВО здійснюється на початку навчального року на підставі наданих школами та затверджених в установленому порядку списків.

Заняття для юнаків та дівчат проходять на базі НВО (вул.Осипенко, 26)

Організаційною формою навчання предмета "Захист Вітчизни" є урок - спеціфічні для військової справи та медико-санітарної підготовки теоретичні та практичні заняття.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Результати оцінювання юнаків та дівчат заносяться до Журналів обліку навчальних досягнень учнів, відомості з оцінками надаються у загальноосвітні навчальні заклади.

Мережа гуртків військово-патріотичного та соціально-реабілітаційного напряму формується у межах годин гурткової роботи, переданих штатним розписом, за запитами старшокласників та їх батьків (осіб, що їх замінють). Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, та інших творчих об'єднань у НВО становить, як правило, 10-15 виховнців, слухачів. У НВО можуть функціонувати гуртки: "Рукопашний бій", "Медична психологія", "Фотокореспондент", "Патріотичної пісні", "Влучний стрілець", "Юний топограф", "Зв'язківець", "Єкологонатуралістичний", ", "Спортивного танцю",

Режим та розклад роботи НВО затверджується керівником НВО за погодженням з начальником управління освіти.

Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу Центру є:

· юнаки та дівчата 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Обухова;

· учні та вихованці

· педагогічні працівники, керівники гуртків, психолог, соціальний педагог, бібліотекар, керівництво НВО

· керівники відділень Центру,

· волонтери Товариства Червоного Хреста,

· інши спеціалісти закладу

· батьки або особи, які їх замінюють.

Співробітництво та співпраця

Центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді тісно співпрацює з військовим комісаріатом, військовими частинами, Товариством Сприяння Обороні України, Товариством Червоного Хреста України, Радою ветеранів Великої Вітчизняної війни, закладами освіти міста, засобами масової інформації.

НВО за домовленістю та відповідно до укладених угод може здійснювати окремі види своєї діяльності на базі військових частини , міської лікарні, стадіону, ДЮСШ, інших навчальних закладів міста.

Пріоритетні напрями військово-патріотичного виховання учнівської молоді

Впровадження у практику роботи НВО державних освітніх програм і проектів патріотичного спрямування та досвіду інших держав.

Сприяння розширенню напрямів співробітництва навчальних закладів міста із соціальними інститутами, громадськими, благодійними організаціями та об'єднаннями, органами державного управління, військовим комісаріатом, військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді.

Удосконалення форм і методів роботи навчальних закладів міста з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, консолідація діяльності всіх структур громадського суспільства міста щодо патріотичного виховання підростаючого покоління.

Участь у благодійних заходах, присвячених підтримці та допомоги воїнам АТО, сім'ям поранених та загиблих воїнів, сім'ям вимушених переселенців. Проведення уроків мужності.

Організація та участь в акціях, квестах, волонтерських заходах військово-патріотичного та соціально-реабілітаційного напрямів.

Участь у Всеукраїнській туристичній естафеті-пам'яті, присвяченої 71-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р., організація зусрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни, перегляд відеофільмів про участь України у Другій світовій війні.

Організація військово-патриотичних ігор "Джура" ("Сокіл"), "Захисник України", військово-спортивних змагань з допризовної підготовки серед груп юнаків 10-11 класів та медичної підготовки серед дівчат, змагань з козацького багатоборства.

Організація заходів до Дня українського козацтва, Дня Захисника України, Дня Збройних Сил України, проведення зустрічей учнівської молоді з представниками козацьких формувань міста, воїнами Збройних Сил України, Національної Гвардії, учасниками АТО, працівниками правоохоронних органів.

Сприяння розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді, залученню їх до посильної допомоги людям похилого віку, одиноким непрацездатним громадянам, учасникам АТО, створенню загонів милосердя, проведення акцій "Турбота", "Ветерани поруч", "Діти Київщини воїнам АТО", "Голуб миру" тощо.

Організаційно-методичне забезпечення роботи центру

Проведення Дня відкритих дверей з метою звіту про діяльність центру військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки учнівської молоді.

Розробка тематики презентацій з ПМД та алгоритми дій при надзвичайних ситуаціях, які здійснюватимуть педагоги та волонтери центру, створення єдиної бази мультимедійних презентаційта відеоряду.

Матеріально-технічне забезпечення

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт шкільного тиру, відновлення елементів єдиної смуги перешкод, ремонт та встановлення обладнання сигналізації в кімнату зберігання зброї, обладнання інженерного містечка, вартового містечка, місця несення служби днювального роти, обладнання сучасними засобами ПМД та навчально-тренувальними манекенами та макетами кабінету ПМД.

Кiлькiсть переглядiв: 2744